Genre de document:
Article
Auteur/éditeur:
Erst Hirsch
 
Standard: Hirsch, Ernst [Ernst Hirsch]
Titre:
Feen, Dämonen und Hexentanzplätze in der Flurnamengebung der Westalpen

Standard:

Revue:
Beiträge zur Namenforschung
Année/tome:
17
Fascicule:
4
Année de parution:
1982
Pages:
382-385
Sujets:
Toponymes - Vallées Vaudoises