Genre de document:
Livre
Auteur/éditeur:
Petrus Gillis
 
Standard: Gilles, Pierre [Gillio, Pietro][Pierre Gilles][Pietro Gillio] Léger, Antoine [Sr] [Legero, Antonio][A. Léger][Antoine Léger][Antonio Legero] Breen, Gillis van [Breen, Aegidius van][Gillis van Breen][Aegidius van Breen] Waterloos, H.F. Michelin, Jean [Jean Michelin] Baile, Pierre [Pierre Baile][Peter Bailius][Pierre Bayle]
Titre:
Kerckelijcke histoire, vande Gereformeerde Kercken/ vergadert in eenige Valeyen van Piedmont, en haere Nagebueren/ eertijds genaemt Waldensen. Door Petrum Gillis, Herder der Gereformeerde Kercke van la Tour, in de Daalen van Piedmont. Mitsgaders een Aanhanghsel, waer in begreepen is/ een waarachtigh en grondigh Verhael/ van ’t gene in ’t schrickelijck Bloedt-badt des Jaers 1655. voorgevallen en begaen is/ aan de Gereformeerde Kercken van Piedmont. Uyt het Frans in ’t Nederduyts vertaalt door Gillis van Breen, In sijn leven Predikant tot Beverwijck. Den tweeden Druck. Vermeerdert met het gene na dese grouwelijcke Moort/ in eenighe bloedige Gevechten en Strijden voor-gevallen/ gheschiet is: Als mede een verhael der Moorderyen in de laetste overval, den 14 Februarij 1662, ghepleeght.

Standard: Kerkelijke historie van de gereformeerde kerken vergaderd in enige valleien van Piemont, en hun buren, eertijds genoemd Waldenzen.

Année de parution:
1662
Type/numéro d'édition:
In -4°. Seconda edizione
Lieu de parution:
t' Amsterdam

Standard: Amsterdam [Amsterodami][A'dam]

Éditeur/imprimeur:
By Jaques Boursse, Boek-verkooper op de Lely-gracht/ tuschen de Heere- en Keysers-gracht/ inde Beurs van Antwerpen

Standard: Boursse, Jacques

Pages:
[24]+ 524 + 44 p.
Nombre des illustrations:
Con frontespizio che presenta i massacri del 1655
Sujets:
Historiographie vaudoise - 1600-1700
Léger, Jean (1615-1670) - Biographie
Vaudois - Persécutions - Piémont - 1655 - Iconographie
Vaudois - Persécutions - Piémont - 1662 - Sources

Table des matières:

Questa edizione è identica alla prima edizione del 1657, ma l’appendice anziché fermarsi al 1655 giunge fino al 1662.

La parte nuova (pp. 508-524) contiene:

- riassunto della Patente di Grazia di Pinerolo (pp. 509-510; 

- processo contro Jean Léger (pp. 511-514);

- resoconto delle persecuzioni del 1662 (pp. 514-519);

- traduzione olandese di Copie de lettre de l'Assemblée Generale des Vallées de Piemont (1562) =  lettera di Jean Michelin e Pierre Baile del 28 luglio 1662 (pp. 519-524).

Résumé/commentaire:

Armand Hugon-Gonnet, Bibliografia Valdese (1953) n° 52. Du Rieu, Essai, n° 36.

Nel 1663 questa edizione fu ristampata senza alcune modifiche presso lo stesso editore.