Genre de document:
Livre
Titre:
Waar-achtigh verhael, Van 't geen 't aanmerklijkst is inde zaaken van de Gereformeerde Kerken der Valleyen van Piedmont,zedert de bloedighe vervolginghen en moorderyen, in 't jaar 1655. voorgevallen: Vervattende I. 't Tractaat, 't welk haar tot Pignerol den 18 Augusti 1655. wierdt toegestaan, met krachtighe bewijs-redenen, die daar in aangemerkt worden, der schendingh en verbreekingh des selfs, door hare vyanden, tot haar groot nadeel, en tegens 't ooghwit van zijn Koninklijke Hoogheyt, haren Souveraynen Heer, uyt ophitzingh van de Vergaderingh de Propagandâ Fide & extirpandis Hæreticis, dat is, van 't Geloove te verbreyden en de Ketteren uyt te roeyen, gepleeght. II. De nootzaaklijkheydt, waarom zy gedwongen geweest zijn, geduurende deze laatste beroerten, de wapenen bij der handt te nemen. III. De wederleggingh en verdeedingh der voorgewende misdaaden, welke men haar lasterlijk opgeleght heeft, om als schijn, aen de vervolgingh haar aangedaan, te geven. Uyt het Frans in 't Nederlandts vertaalt door I. V. K. B.

Standard: Waarachtig verhaal van hetgeen het opmerklijkste is in de zaken van de gereformeerde kerken van de valleien van Piemont sedert de bloedige vervolgingen en moordpartijen in het jaar 1655 voorgevallen

Année de parution:
Anno 1663
Type/numéro d'édition:
In -4°
Lieu de parution:
t' Amsteldam

Standard: Amsterdam [Amsterodami][A'dam]

Éditeur/imprimeur:
by Abraham Wolfgangh, Boekverkooper, by 't opgaan vande Beurs, by de Tooren, in 't Geloof.

Standard: Wolfgangh, Abraham [Abraham Wolfgangh][Abraham Wolfganh]

Pages:
64 p.
Justification de possession:
IDC H-2500 mf. 2660 (= Den Haag, Koninklijke Bibliothek: pamflet 8710). (ook ),
Numéro de notice:
https://books.google.it/books?id=FqZlAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=it&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
Sujets:
Vaudois - Apologétique - 1655
Vaudois - Législation - Piémont - 1655
Vaudois - Persécutions - Piémont - 1663-1664
Vaudois - Protection diplomatique suisse - 1663-1664

Table des matières:

Traduzione olandese di: Recit de ce qu'il y a de plus considerable aux affaires des Eglises Reformées des Vallées de Piedmont, depuis les massacres de l'année 1655 (1663).

Alla traduzione olandese sono aggiunti:

l°. una poesia in olandese di 12 strofe: Aan den Oprechten Christelijken Leser, firmata: Niet sonder kruys (pp. 59-60);

 2°. Kort en waarachtigh Verhaal van ’t geen in de Valleyen van Piedmont voorgevallen is, nadat de E. Heeren Ambassadeurs der Euangelischer Cantons tot Turin aangekomen waren, om rust en vrede voor die arme menschen by sijn K. Hoogheyt van Savoyen, haar Souverainen Heer te verwerven, tegens de quellingen en vervolgingen der Suppoosten van ’t Geloove voort te planten en de ketteryen uyt te roeyen, in de Maandt December 1663  (pp. 61-64).

 

Résumé/commentaire:

Armand Hugon-Gonnet, Bibliografia Valdese (1953) n° 1683. Du Rieu, Essai,  n° 50.

 

Due altri esemplari scannerizzati ai seguenti link: https://books.google.it/books?id=2WTXsSbYGpkC&printsec=frontcover&hl=it&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false ; https://books.google.it/books?id=BmRNAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=it&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false